Siêu Xung Thiên

In

1.Xung thiên đề đao phản trảm nghinh

2.Lôi phong trá tẩu quỷ thần kinh

3.Đê đầu tầm thọ lai phụng tấn

4.Trảm phạt trung bình tọa ngưu canh

5.Long thăng hổ giáng loan xa sát

6.Tiềm tang ẩn phục điểu kiên thinh

7.Lạc mã bàn phi lai cấp thích

8.Tứ trung bình tọa phục sanh môn

sieu_xung_thien

sieu_xung_thien

sieu_xung_thien

sieu_xung_thien

sieu_xung_thien